Mira fan Færch

Mira fan Færch (Nane x Anton)

Race: Frieser
Kåringsstatus: Vb M
Køn: Hoppe
Født: 31.05.2020
Far: Nane 492 (Wimer x Brandus)
Mor: Rymkje fan é Ald Feart, 3p Stb (stam 043)
MF: Anton 343 Pref + Sport

*** SOLGT ***

Mira fan Færch (Nane x Anton) - Day 1

Mira fan Færch (Nane x Anton) - Day 2

Mira fan Færch (Nane x Anton) - Day 2