Merle fan Færch

Merle fan Færch - 5 weeks old

Merle fan Færch - 3 weeks old

Race: Frieser
Kåringsstatus: 3p Stb
Køn: Hoppe
Født: 31.05.2020
Far: Nane 492 (Wimer x Brandus)
Mor: Sif fan Færch, Ster (stam 143)
MF: Olrik 383 Sport

Merle fan Færch - 2 years old (Nane x Olrik)

Merle fan Færch - 2 years old

Merle fan Færch - 2 years old

Merle fan Færch - 2 weeks old (Nane x Olrik)

Merle fan Færch (Nane x Olrik) - 1 week old

Merle fan Færch (Nane x Olrik) - Day 1

Merle fan Færch (Nane x Olrik) - Day 2