Galleri

Jolanda - Champion 2006

Dryske fan Færch på Gl. Estrup 2012

Akira fan Færch - 2008

Cato fan Færch - 2008

Jolanda H - 1p Ster & Champion 2006

Jolanda 2006

Dryske fan Færch på Gl. Estrup 2012

Jolanda og Akira fan Færch - Åbent hus 2008

Rymkje fan 'e Ald Feart - 2009

Bella - 2007

Lukas fan Færch - 2005

Akira fan Færch - 2008

Lukas fan Færch 2005

2011

Jolanda H - 1p Ster & Champion 2006

Ziggi - 2006

Lukas fan Færch og Shannon Færch - 2009

Richtsje - 2007

Jolanda og Akira fan Færch - Åbent hus 2008

Ziggi 2006

Jolanda H

Bella

Bella

Jolanda 2007

Jolanda H - 1p Ster & Champion 2006

Richtsje

Akira fan Færch - 2009

Jolanda i lange liner, 2006

Lukas fan Færch - 2006

Jolanda i lange liner, 2006

Athos, solgt 2006

Jolanda H - 1p Ster & Champion 2006

Ziggi og Bella - 2007

Jolanda H - 1p Ster & Champion 2006

Jolanda - juli 2008

Jolanda H - 1p Ster & Champion 2006

Efterårsjagt i Mols Bjerge oktober 2009

Freja fan Færch (Haitse x Anton) - 2011

Jolanda - juli 2008

Athos, solgt 2006

Jolanda H - 1p Ster & Champion 2006

Jolanda H - 1p Ster & Champion 2006

Akira fan Færch - Kåring Øst 2008

Rymkje fan 'e Ald Feart - 2009

Freja fan Færch

Jolanda - juli 2008

Akira fan Færch - Kåring Øst 2008

Freja fan Færch og Rymkje fan 'e Ald Feart - Feb. 2010

Lukas fan Færch - 2009

Akira fan Færch - Kåring Øst 2008

Kåring Øst 2008

Jolanda - Kåring Øst 2008

Rymkje fan 'e Ald Feart og Freja fan Færch

Rymkje fan 'e Ald Feart og Freja fan Færch

Stutteri Færch

Rymkje fan 'e Ald Feart og Freja fan Færch

Rymkje fan 'e Ald Feart - 2009

Rymkje fan 'e Ald Feart og Freja fan Færch

Freja fan Færch

Lukas fan Færch - 2009

Lukas fan Færch - 2009

Gl. Estrup 2009

Lukas fan Færch - 2009

Akira fan Færch & Tjitske fan de Adelvej - 2009

Rymkje fan 'e Ald Feart (Anton x Frans) - Feb. 2010

Akira fan Færch & Tjitske fan de Adelvej - 2009

Akira fan Færch & Tjitske fan de Adelvej - 2009

Stutteri Færch

Gl. Estrup 2009

Gl. Estrup 2009

Gl. Estrup 2009

Efterårsjagt i Mols Bjerge oktober 2009 - Lukas fan Færch

Gl. Estrup 2009

Rymkje fan 'e Ald Feart (Anton x Frans) - Feb. 2010

Tilridning af Rymkje fan 'e Ald Feart 2009

Gl. Estrup 2009

Tilridning af Rymkje fan 'e Ald Feart 2009

Gl. Estrup 2009

Gl. Estrup 2009

Rymkje fan 'e Ald Feart, juni 2009

Doaitsje fan Færch & Freja fan Færch, juni 2009

Jolanda, højdrægtig, 28. juni 2009

Doaitsje fan Færch, juni 2009

Tilridning af Rymkje fan 'e Ald Feart 2009

Tilridning af Rymkje fan 'e Ald Feart 2009

Efterårsjagt i Mols Bjerge oktober 2009

Efterårsjagt i Mols Bjerge oktober 2009

Bella 2009

Efterårsjagt i Mols Bjerge oktober 2009 - Lukas fan Færch

Efterårsjagt i Mols Bjerge oktober 2009 - Lukas fan Færch

Rymkje fan 'e Ald Feart (Anton x Frans) - Feb. 2010

Freja fan Færch (Haitse x Anton)

Mona og Rymkje fan 'e Ald Feart (Anton x Frans) - Feb. 2010

Ranja Hü (Mintse x Piter) - 2011

Diaz af Rinske (Olrik x Beart) - 2011

Diaz af Rinske (Olrik x Beart) - 2011

Freja fan Færch (Haitse x Anton) - 2011

2011

Kingston fan Færch (Tymon x Anton) 6 mdr.

Kingston fan Færch (Tymon x Anton) 6 mdr.

Et lille udsnit af vores fotosamling ........ 🤩