Frieserhopper på Stutteri Færch

Rymkje fan 'e Ald Feart
Sif fan Færch 
Eos fan Færch
Gry fan Færch
Jolanda fan Færch